Friday, September 7, 2012

Karl Karnerin və Linda Samaraweerovanın /Avstriya/ "Greenwax On" perfomansı.Karl Karnerin və Linda Samaraweerovanın /Avstriya/ "Greenwax On" perfomansı.
Kurator Sabina Şixlinskaya /Azərbaycan/
"Greenwax On" perfomansının təqdimatı, "Black Sea Calling" - Art Rezidensiyaların mübadiləsi layihəsi çərçivəsində Avstriyanın Qratsa şəhərinin «Rotor» Müasir İncəsənət Assosiasiyasının təşkilatçılığı, Avstriyanın Avropa və Beynəlxalq İşlər üzrə Federal Nazirliyinin Mədəni Siyasət Departamentinin və Birləşmiş Rəssamlar Klubunun /Azərbaycan/ birgə əməkdaşlığı ilə keçirilir.

----------------------

Performance by Karl Karner & Linda Samaraweerova /Avstriya/
Curated by Sabina Shikhlinskaya /Azerbaijan/
In connection to project “Black Sea Calling” - Art Residencies Exchange, organized by < rotor > association for contemporary art Graz in collaboration with the Department for Cultural Politics of the Austrian Federal Ministry for European and International Affairs, in a partnership with United Artists’ Club /Azerbaijan/

----------------------

Перфоманс “Greenwax On” - Карл Карнер и Линда Самаравирова /Австрия/
Куратор – Сабина Шихлинская /Азербайджан/
Презентация первоманса “Greenwax On” проводится в рамках проекта "Black Sea Calling" - обмена Арт Резиденциями, организованного Ассоциацией современного искусства города Граца (Австрия), в сотрудничестве с Департаментом по Культурной политике австрийского федерального министерства по европейским и международным делам и в партнерстве с Объединенным Клубом Художников / Азербайджан /

Saturday, June 9, 2012

"Tea Words" by Roshanak Ostad exhibition opening in the Center of Contemporary Art, Baku, Azerbaijan. 08/06/2012
“Tea Words” event hosted by the Iranian artist Roshanak Ostad.
Exhibition Concept
We have an ambiguous communication, the same words, the same concepts and feelings, but different languages to give them shape.
Sometimes we misunderstand each other; sometimes we understand each other without saying anything.
Migrants live in two places but are at home nowhere. They symbolize, in their daily experiences, all the difficulties and contradictions of communication. Their experiences are the main inspiration and focus of my research.
In this project I gathered daily words of migrants' experiences in several different languages: French, English, Persian, Russian,Azeri, Japanese, Chinese, Vietnamese, Korean, Nepali, Bangladeshi.
"Luggage", "telephone", "where", "invitation letter", "lost", "help", "road", "country", "brother".... "happy".
These are some of the words you can find in my tea-words.
Melting in Azeri tea, these words infuse, free themselves, meet each other to compose new meanings, and eventually go to waste...
----------------------------------------------------------
Bizim ünsiyyət, müxtəlif dillərlə taraşlanmış, oxşar hisslərin və konsepsiyaların, eyni sözlərin qeyri-müəyyən səviyyəsində yerləşir. Bəzən hallarda biz bir birimizi anlamırıq. Bəzən, sözsüz də bir birimizi başa düşürük.
Bu layihədə mən, köçənlərin təcrübəsini əks etdirən, fərqli gündəlik sözlərin müxtəlif – fransız, ingilis, fars, rus, azərbaycan, yapon, çin, vyetnam, koreya, nepal, banqladeş dillərində toplamağa çalışdım.
“Dil”, “telefon”, “harada”, “dəvətnamə”, “itki”, “kömək”, “yol”, “ölkə”, “qardaş”, “xoşbəxt”… Bu, mənim çay-sözlərimdə istifadə olunan bəzi sözlərdir.
Azerbaijan çayinda həll olunaraq, bu sözlər mürəkkəbləşirlər, azadllığa çıxırlar, bir-biri ilə kəsişmələr, yeni məna formalaşdıraraq və nəticədə tullantıya çevrilirlər.
----------------------------------------------------------
Наше общение находится на неопределённом уровне одинаковых слов, схожих концепций и чувств, но огранённых разными языками. Иногда мы не понимаем друг друга. Иногда, понимаем, друг друга, без слов.
В этом проекте я постаралась собрать повседневные слова, отражающие опыт перемещённых лиц, на разных языках, таких как: Французский, Английский, Персидский, Русский, Азербайджанский, Японский, Китайский, Вьетнамский, Корейский, Непальский, Бангладешский.
«Язык», «телефон», «где», «пригласительное письмо», «потеря», «помощь», «дорога», «страна», «брат», «счастлив»... Это некоторые слова, используемые в моих чай-словах.
Растворяясь в Азербайджанском чае, эти слова усугубляются, высвобождаются, перекрещиваются друг с другом, образовывая новый смысл и, в конце концов, утрачиваясь превращается в отбросы...
Friday, May 25, 2012

"Password Unknown" group exhibition.

Pres-reliz
Naməlum parol: qrup sərgi
Bu sərgidə gənc rəssamlar qrupu: Arif Əmirov, Aysel Əmirova, Farid Məmmədzadə, Fərhad Haqverdi, Fidan Axundova, Həmid Əmin-zadə, Həsən Haqverdi, Mohsen Moghaddam, Niqar Alışeva, Reza Hazare və Samirə Səfixanovanın əsərləri numayiş edilib.

 Bu sərgi Azərbaycanın sovet işğalı dövrünü yetkin adam kimi yaşamayan və bu dövrün tarixinin ölkənin zəngin və müxtəlif irsinə aid olduğu düşünən, lakin bunun onların fərdiliyinə təsirlərini anlamaq və qiymətləndirmək mürəkkəb olan nəsilə aid az saylı gənc, qeyri-məşhur rəssamların müxtəlif janra aid işlərindən ibarətdir.

 Demək olar ki, Azərbaycanın gənc nəsli daima özünəməxsusluğunu axtarır və öz milləti və özlərinin xasiyyətini qurmaq arzusu ilə onlar xarici aləmdən təklif edilən şablonları nəzərdən keçirir. Eurovision musiqi müsabiqəsinin keçirilməsi və öz işlərini milli və beynəlxalq səviyyədə nümayiş etdirmək imkanı ilə rəssamlar özlərinin və öz ölkələrinin özünəməxsusluğu barədə bu cür daxili və xarici təsəvvürlərin yaranması uğrunda çalışmışlar.

 Xaricilər və kənar şəxslər hazırda geniş təbii ehtiyatları sayəsində iqtisadi artım dövrünü yaşayan Azərbaycanı ölkənin tarixi və iqtisadi vəziyyətlə yaradılan arxetipləri nöqteyi nəzərindən tanıyır. Bəzi elementlər, məsələn, neft və qaz xarici mətbuatda deyildiyi kimi, “Bakıda olan inşaat bumu” ilə birgə millətin tanınmasının əsas komponentləridir. Lakin nə zamana kimi millət bu cür tanınacaq? Azərbaycanlıların ölkənin kənarda necə təqdim edilməsi barədə anlayışı və həqiqətin harada olduğunu düşünməsi dərk edilən və təcrübəyə əsaslanan reallıq arasında gərginliyi gücləndirən nəzər nöqtəsidir. Qrup sərgi əks nəzər nöqtələrinin birləşdiyi yerləri izah edəcək və tamaşaçılardan həqiqi təyinatın harada yerləşdiyi barədə öz fikirlərini təsvir etmək rica olunacaq. 

Bu sərginin ideya və təşkili rəssamlar Səbinə Şıxlinskaya, Bəhram Xəlilov və Sara Nil-Cons tərəfindən hazırlanmış və Azərbaycan Rəssamlar Birliyi, Birləşmiş Rəssamlar Klubunun və Açıq Cəmiyyət İnstitutu (Azərbaycan) yardımı ilə həyata keçirilmişdir.

Press release
Password Unknown: a group exhibition

This exhibition shows a selection of works from a group of emerging artists : Arif Amirov,  Aysel Amirova, Farid Mammadzada , Farkhad Hagverdi, Fidan Akhundova, Gamid Amin-zadeh, Hasan Hagverdi, Mohsen Moghaddam,  Nigar Alisheva , Reza Hazare,  Samira Sefikhanova.
The exhibition consists of works in a wide variety of media from a small selection of young artists, who did not experience the reality of soviet occupation first hand as cognisant adults, and for whom this recent history contributes to the country’s rich and diverse heritage, but whose impact on their own identity is difficult to assess or understand.
The young population of Azerbaijan can be said to be in a state of flux whilst searching for their own identity, and in this yearning to establish their character and that of their nation, look to the templates imposed from exterior points of view. Given the context of Eurovision, and the potential for exposure nationally and internationally, the artists have been working with these notions of internal and external perceptions of identity; that of their own, and that of their country.
Foreigners and outsiders define Azerbaijan through archetypes drawn from the history and the economic situation of the country, which is currently enjoying a period of widespread economic growth based on the wealth of natural resources. Some basic elements, oil and gas for example, therefore become defining components of the nation’s identity, along with the resultant construction boom in the city of Baku, as referred to in the international media. However, how far does this contribute to the identity of a people? The Azerbaijani understanding of how they believe their country to be portrayed to the outside world, and where they believe the truth lies, is a viewpoint which exacerbates tensions between perceived reality and experiential reality. This group installation will explore the place where these opposing viewpoints converge, and ask the audience to draw their own conclusions as to where the true definition lies.
The concept and coordination of this exhibition has been provided by artists Sabina Shiklinskaya, Bahram Khalilov and Sarah Knill-Jones, and made possible with the support of the Artist’s Union of Azerbaijan, the United Artist’s Club of Azerbaijan and Open Society Institute (Azerbaijan).
 Пресс релиз
«ПАРОЛЬ НЕИЗВЕСТЕН» групповая выставка


На выставке представлены произведения группы молодых художников: Арифа Амирова, Айсель Амировой, Фарида Мамедзаде, Фархада Хагверди, Фидан Ахундовой, Гамида Амин-заде, Гасана Хагверди, Мохсена Могаддама, Нигяр Алишевой, Резы Хазера, Самиры Сефихановой.

Выставка включает в себя разноплановые работы, исполненные в различных техниках. Эти работы отобраны из произведений молодых художников, которые принадлежат поколению, не соприкоснувшемуся лично, с реалиями советской действительности. Недавняя история для них – вспомогательный элемент для обогащения разностороннего восприятия и самоопределения, влияние которой в их произведениях трудноопределимо или же явно видно.

Можно сказать, что молодое поколение находится в состоянии переменчивой нестабильности, в процессе определения самоидентификации. В стремлении установления собственных и национальных характеристик, они изучают существующие форматы восприятия извне. Рассматривая контекст Евровидения и потенциал самоопределения как на национальном, так и на интернациональном, уровнях, художники работают в направлении внутреннего и внешнего понимания собственной индивидуальности, как и особенностей страны, в которой они живут.

Иностранцы определяют Азербайджан посредством архетипов, взятых из истории и экономической ситуации сложившейся в стране, которая, на данный момент, переживает экономический рост, обусловленный богатством природных ресурсов. Как следствие, некоторые основные элементы, например наличие и добыча нефти и газа, также как, естественно, последовавший за этим строительный бум, становятся определительными компонентами национального самоопределения. С другой стороны, насколько подобное развитие помогает самоопределению людей? Понимание молодыми художниками того, как их страна должна быть представлена внешнему миру и в чём кроется их истинное восприятие, пробуждает противоречия между видимой и переживаемой реальностью.

Этот групповой проект предназначен для изучения пересечений, существующих разноплановых точек понимания, предоставляя, при этом, зрителю делать собственные выводы в нахождении собственных определений.

Идея и координация проекта инициирована художниками Сабиной Шихлинской, Бахрамом Халиловым и Сарой Нил-Джонс. Этот проект стал возможен благодаря поддержке Союза Художников Азербайджана, Объединенного Клуба Художников Азербайджана, Центра Современного Искусства и Института Открытое Общество (Азербайджан).

"Password Unknown" exhibition opening in the Center of Contemporary Art, Baku, Azerbaijan. 23/05/2012Saturday, April 21, 2012

"Our Beautiful Daily Life" Yesim Agaoglu solo exhibition in the Center of Contemporary Art, 05/04/2012

United Artist’s Club Presents
"OUR BEATIFUL DAYLY LIFE"
solo exhibition by Yeşim Ağaoğlu
The exhibition will be held at the Center of Contemporary Art


Employing a variety of medium, Yeşim Ağaoğlu gives us a poetic take on the ordinary made extraordinary. She has a profound interest in the humanity to be found in the urban and industrial landscape and transforms apparently ordinary objects, such as circuit boards and other found objects, into installations and images of compelling mystery and beauty.
By replacing the human figure into a fictive urban landscape constructed from the internal machinery of digital technology, she brings us to question the speed and direction of urban development. The scale of the modern city as our human habitat becomes an artificial construct, in which the organic development of habitable space is lost, thereby lending the urban landscape a sense of restriction and anonymity.
Ağaoğlu makes a claim to reinstate the human in the urban and the digital landscape; by playing with scale she makes reference to notions of architectural folly and delusions of grandeur in urbanization, and in doing so reminds us of an urgent need to rediscover humanity within an increasingly technologically dominated world.
Wednesday, March 14, 2012

“TƏSSƏVVÜR EDİN Kİ, BİZ BURADA YOXUQ…” / IMAGINE WE ARE NOT HERE
Müəllif / Author of the idea CHINGIZ
Tamaşaçıların iştirakını nəzərdə tutan interaktiv layihə. / Interactive project supposed to be involving audience participating

Coordinated by BRK and supported by ARi and MiM / Sərgi Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının dəstəyi ilə Birləşmiş Rəssamlar Klubu tərəfindən təşkil edilib.

Təsvir
Bir anlıq təsəvvür edin ki, biz burada yoxuq! Bu dünya bizsiz necə görünərdi? Günəş kimin üçün doğardı, öz mülayim şüaları ilə kimi isidərdi? Leysan yağışlardan və qarın yağmasından kim zövq almış olardı? Möhtəşəm şəlalələr və aşib-daşan çaylar kimi heyran qoyardı?

Əgər biz burada olmasaydıq! Kim məscidlərə, kilsələrə və sinaqoqlara ibadətə gedərdi? Onda Pərvərdigar əlçatmayan arzuları kimin üçün gerçəkləşdirərdi?

Təsəvvür edin ki, biz burada yoxuq! Onda sevgililər kimi gözləyərdi, kimin haqqında düşünərdi? Kimə öz sevgimizi və güllərimizi bağışlayardıq?

Polislər yollarda kimi saxlayardı, süründürməçi kargüzarlar kimləri süründürərdi?

Təsəvvür edək ki, biz burada yoxuq! Kim bayramları bizim əvəzimizə qeyd edərdi? Onda bizim analar bayram şəkərbularını, paxlavalarını və şor qoğallarını kimin üçün bişirərdi? Bizim valideynlərimizin, sevgililərimizin, uşaqlarımızın qeydinə kim qalıb onların gələcəyi haqqında düşünərdi?

Description
Imagine for a moment that we are not here….
How then whole the world would look like without us? Who for then sunrise would happen and would warm up with its tender beam? Who would have a pleasure watching pouring rain and cottony snow fall? Who would amaze gorgeous waterfalls and full-flowing River?
If we would not be here! Who would then go to synagogues, churches and mosques for pray? Who for the Lord would make real all cherished dreams?
Imagine that we are not here! Who would wait for the lovers and who would they think about? Who we would give for all flowers and our love?
Who would then stop policemen on the road, who would then mock at all functioners-bureaucrats?
Imagine that we are not here! Who would then celebrate all holidays instead of us? Who for then our mother would bake holiday shekerbura, pakhlava and shor gogal? And who would then care about our parents, wives, children and their future?

Please leave write your point of view.

Technical description of the project
Anyone who whishes to participate in this project can pass registration by simply sending YES to the e-mail address: artchingiz@yahoo.com

To participate in the project it is not necessary to be an artist and there are no age restrictions too. Each participant should bring to the gallery for duration of three days one set of own dress on hanger and one pair of shoes. The dress should be selected so, that when it is installed it should look like its real owner but without him (her).

During the opening there going to be special space on the wall for writings the ideas concerning the topic of the project. Afterwards it is planned to make round table for discussing the main idea of the project. Manifesto is going to be written on the base of the conclusion of the project.