Saturday, June 9, 2012

"Tea Words" by Roshanak Ostad exhibition opening in the Center of Contemporary Art, Baku, Azerbaijan. 08/06/2012
“Tea Words” event hosted by the Iranian artist Roshanak Ostad.
Exhibition Concept
We have an ambiguous communication, the same words, the same concepts and feelings, but different languages to give them shape.
Sometimes we misunderstand each other; sometimes we understand each other without saying anything.
Migrants live in two places but are at home nowhere. They symbolize, in their daily experiences, all the difficulties and contradictions of communication. Their experiences are the main inspiration and focus of my research.
In this project I gathered daily words of migrants' experiences in several different languages: French, English, Persian, Russian,Azeri, Japanese, Chinese, Vietnamese, Korean, Nepali, Bangladeshi.
"Luggage", "telephone", "where", "invitation letter", "lost", "help", "road", "country", "brother".... "happy".
These are some of the words you can find in my tea-words.
Melting in Azeri tea, these words infuse, free themselves, meet each other to compose new meanings, and eventually go to waste...
----------------------------------------------------------
Bizim ünsiyyət, müxtəlif dillərlə taraşlanmış, oxşar hisslərin və konsepsiyaların, eyni sözlərin qeyri-müəyyən səviyyəsində yerləşir. Bəzən hallarda biz bir birimizi anlamırıq. Bəzən, sözsüz də bir birimizi başa düşürük.
Bu layihədə mən, köçənlərin təcrübəsini əks etdirən, fərqli gündəlik sözlərin müxtəlif – fransız, ingilis, fars, rus, azərbaycan, yapon, çin, vyetnam, koreya, nepal, banqladeş dillərində toplamağa çalışdım.
“Dil”, “telefon”, “harada”, “dəvətnamə”, “itki”, “kömək”, “yol”, “ölkə”, “qardaş”, “xoşbəxt”… Bu, mənim çay-sözlərimdə istifadə olunan bəzi sözlərdir.
Azerbaijan çayinda həll olunaraq, bu sözlər mürəkkəbləşirlər, azadllığa çıxırlar, bir-biri ilə kəsişmələr, yeni məna formalaşdıraraq və nəticədə tullantıya çevrilirlər.
----------------------------------------------------------
Наше общение находится на неопределённом уровне одинаковых слов, схожих концепций и чувств, но огранённых разными языками. Иногда мы не понимаем друг друга. Иногда, понимаем, друг друга, без слов.
В этом проекте я постаралась собрать повседневные слова, отражающие опыт перемещённых лиц, на разных языках, таких как: Французский, Английский, Персидский, Русский, Азербайджанский, Японский, Китайский, Вьетнамский, Корейский, Непальский, Бангладешский.
«Язык», «телефон», «где», «пригласительное письмо», «потеря», «помощь», «дорога», «страна», «брат», «счастлив»... Это некоторые слова, используемые в моих чай-словах.
Растворяясь в Азербайджанском чае, эти слова усугубляются, высвобождаются, перекрещиваются друг с другом, образовывая новый смысл и, в конце концов, утрачиваясь превращается в отбросы...
No comments:

Post a Comment