Friday, May 25, 2012

"Password Unknown" group exhibition.

Pres-reliz
Naməlum parol: qrup sərgi
Bu sərgidə gənc rəssamlar qrupu: Arif Əmirov, Aysel Əmirova, Farid Məmmədzadə, Fərhad Haqverdi, Fidan Axundova, Həmid Əmin-zadə, Həsən Haqverdi, Mohsen Moghaddam, Niqar Alışeva, Reza Hazare və Samirə Səfixanovanın əsərləri numayiş edilib.

 Bu sərgi Azərbaycanın sovet işğalı dövrünü yetkin adam kimi yaşamayan və bu dövrün tarixinin ölkənin zəngin və müxtəlif irsinə aid olduğu düşünən, lakin bunun onların fərdiliyinə təsirlərini anlamaq və qiymətləndirmək mürəkkəb olan nəsilə aid az saylı gənc, qeyri-məşhur rəssamların müxtəlif janra aid işlərindən ibarətdir.

 Demək olar ki, Azərbaycanın gənc nəsli daima özünəməxsusluğunu axtarır və öz milləti və özlərinin xasiyyətini qurmaq arzusu ilə onlar xarici aləmdən təklif edilən şablonları nəzərdən keçirir. Eurovision musiqi müsabiqəsinin keçirilməsi və öz işlərini milli və beynəlxalq səviyyədə nümayiş etdirmək imkanı ilə rəssamlar özlərinin və öz ölkələrinin özünəməxsusluğu barədə bu cür daxili və xarici təsəvvürlərin yaranması uğrunda çalışmışlar.

 Xaricilər və kənar şəxslər hazırda geniş təbii ehtiyatları sayəsində iqtisadi artım dövrünü yaşayan Azərbaycanı ölkənin tarixi və iqtisadi vəziyyətlə yaradılan arxetipləri nöqteyi nəzərindən tanıyır. Bəzi elementlər, məsələn, neft və qaz xarici mətbuatda deyildiyi kimi, “Bakıda olan inşaat bumu” ilə birgə millətin tanınmasının əsas komponentləridir. Lakin nə zamana kimi millət bu cür tanınacaq? Azərbaycanlıların ölkənin kənarda necə təqdim edilməsi barədə anlayışı və həqiqətin harada olduğunu düşünməsi dərk edilən və təcrübəyə əsaslanan reallıq arasında gərginliyi gücləndirən nəzər nöqtəsidir. Qrup sərgi əks nəzər nöqtələrinin birləşdiyi yerləri izah edəcək və tamaşaçılardan həqiqi təyinatın harada yerləşdiyi barədə öz fikirlərini təsvir etmək rica olunacaq. 

Bu sərginin ideya və təşkili rəssamlar Səbinə Şıxlinskaya, Bəhram Xəlilov və Sara Nil-Cons tərəfindən hazırlanmış və Azərbaycan Rəssamlar Birliyi, Birləşmiş Rəssamlar Klubunun və Açıq Cəmiyyət İnstitutu (Azərbaycan) yardımı ilə həyata keçirilmişdir.

Press release
Password Unknown: a group exhibition

This exhibition shows a selection of works from a group of emerging artists : Arif Amirov,  Aysel Amirova, Farid Mammadzada , Farkhad Hagverdi, Fidan Akhundova, Gamid Amin-zadeh, Hasan Hagverdi, Mohsen Moghaddam,  Nigar Alisheva , Reza Hazare,  Samira Sefikhanova.
The exhibition consists of works in a wide variety of media from a small selection of young artists, who did not experience the reality of soviet occupation first hand as cognisant adults, and for whom this recent history contributes to the country’s rich and diverse heritage, but whose impact on their own identity is difficult to assess or understand.
The young population of Azerbaijan can be said to be in a state of flux whilst searching for their own identity, and in this yearning to establish their character and that of their nation, look to the templates imposed from exterior points of view. Given the context of Eurovision, and the potential for exposure nationally and internationally, the artists have been working with these notions of internal and external perceptions of identity; that of their own, and that of their country.
Foreigners and outsiders define Azerbaijan through archetypes drawn from the history and the economic situation of the country, which is currently enjoying a period of widespread economic growth based on the wealth of natural resources. Some basic elements, oil and gas for example, therefore become defining components of the nation’s identity, along with the resultant construction boom in the city of Baku, as referred to in the international media. However, how far does this contribute to the identity of a people? The Azerbaijani understanding of how they believe their country to be portrayed to the outside world, and where they believe the truth lies, is a viewpoint which exacerbates tensions between perceived reality and experiential reality. This group installation will explore the place where these opposing viewpoints converge, and ask the audience to draw their own conclusions as to where the true definition lies.
The concept and coordination of this exhibition has been provided by artists Sabina Shiklinskaya, Bahram Khalilov and Sarah Knill-Jones, and made possible with the support of the Artist’s Union of Azerbaijan, the United Artist’s Club of Azerbaijan and Open Society Institute (Azerbaijan).
 Пресс релиз
«ПАРОЛЬ НЕИЗВЕСТЕН» групповая выставка


На выставке представлены произведения группы молодых художников: Арифа Амирова, Айсель Амировой, Фарида Мамедзаде, Фархада Хагверди, Фидан Ахундовой, Гамида Амин-заде, Гасана Хагверди, Мохсена Могаддама, Нигяр Алишевой, Резы Хазера, Самиры Сефихановой.

Выставка включает в себя разноплановые работы, исполненные в различных техниках. Эти работы отобраны из произведений молодых художников, которые принадлежат поколению, не соприкоснувшемуся лично, с реалиями советской действительности. Недавняя история для них – вспомогательный элемент для обогащения разностороннего восприятия и самоопределения, влияние которой в их произведениях трудноопределимо или же явно видно.

Можно сказать, что молодое поколение находится в состоянии переменчивой нестабильности, в процессе определения самоидентификации. В стремлении установления собственных и национальных характеристик, они изучают существующие форматы восприятия извне. Рассматривая контекст Евровидения и потенциал самоопределения как на национальном, так и на интернациональном, уровнях, художники работают в направлении внутреннего и внешнего понимания собственной индивидуальности, как и особенностей страны, в которой они живут.

Иностранцы определяют Азербайджан посредством архетипов, взятых из истории и экономической ситуации сложившейся в стране, которая, на данный момент, переживает экономический рост, обусловленный богатством природных ресурсов. Как следствие, некоторые основные элементы, например наличие и добыча нефти и газа, также как, естественно, последовавший за этим строительный бум, становятся определительными компонентами национального самоопределения. С другой стороны, насколько подобное развитие помогает самоопределению людей? Понимание молодыми художниками того, как их страна должна быть представлена внешнему миру и в чём кроется их истинное восприятие, пробуждает противоречия между видимой и переживаемой реальностью.

Этот групповой проект предназначен для изучения пересечений, существующих разноплановых точек понимания, предоставляя, при этом, зрителю делать собственные выводы в нахождении собственных определений.

Идея и координация проекта инициирована художниками Сабиной Шихлинской, Бахрамом Халиловым и Сарой Нил-Джонс. Этот проект стал возможен благодаря поддержке Союза Художников Азербайджана, Объединенного Клуба Художников Азербайджана, Центра Современного Искусства и Института Открытое Общество (Азербайджан).

No comments:

Post a Comment